Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan

Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan – Dalam islam ada yang disebut dengan hukum waris, yang dimana itu membahas mengenai bagaimana, dan seperti apa pembagian harta warisan yang berdasarkan syariat islam. Adapun penjelasannya adalah berikut ini, Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut :
a. Nasab (keturunan), yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya saudara berserta anak-anak mereka serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka.
b. Pernikahan, yaitu akad yang sah menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya.

 

c. Wala‘,Yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika buda yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu.
sebab menerima harta warisan
Itulah beberapa faktor atau Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • sebab menerima waris
  • sebab sebab menerima warisan
  • sebab sebab nampa harta waris
  • sebab seseorang mendapat warisan
  • pengertian warisan sebab sebab warisan
  • sebutkan seseorang memperoleh warisan
  • faktor penyebab seseorang menerima harta waris dalam islam
  • faktor penyebab pertengkaran harta waris dan solusinya
  • faktor faktor yang menyebabkan mendapatkan waris
  • Batsul masail tentang sebab menerima waris
loading...
Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan | Jaya Kurnia | 4.5